ครูพิเศษ

นายอัครฤทธิ์ อุทุมทอง
ครู คศ.2

นางสาวณัชฐานันท์ คล่องพาณิชกิจ
ครู คศ.1

นายภูษิต คงเมือง
ครู คศ.1

นางนงลักษณ์ บุญรมย์
ครูผู้ช่วย