ครูต่างชาติ (จีน)

Miss Luo Yong Hua

Mr Hou Suyang

Mr Cui Guodong
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

Miss Wu Mila
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

Miss Tang Guo Bao
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

Miss Zhou Chao Qun
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4