ครูต่างชาติ (จีน)

Miss Jiang Yujie

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

Mr Cui Guodong
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

Chen jia kun
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

Miss Lin Yuan
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

Mr Xu Haiyun
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4