พี่เลี้ยง ส.1

นางสาวกรพินธุ์ ฉายาสิริพัฒน์
อนุบาล 2/3

นางอัจฉรา สุนทราสา
อนุบาล1/3

นางวิภาวรรณ กลมกลิ้ง
อนุบาล 1/2

นางศศิมา ประกอบธรรม
อนุบาล 2/1

นางสุฑามาศ บำรุงศิลป์
อนุบาล 2/2