พี่เลี้ยง ส.1

นางอัจฉรา สุนทราสา
อนุบาล 2/1

นางวิภาวรรณ กลมกลิ้ง
อนุบาล 1/1

นางศศิมา ประกอบธรรม
อนุบาล 1/2

นางสุฑามาศ บำรุงศิลป์
อนุบาล 1/3

นางศีลกัญญา ปุญญะสิริ
อนุบาล 2/2

นางเตือนใจ บุญยืน
อนุบาล 2/3