เจ้าพนักงานสถานที่

นางสุวรรณ อ้วนโพธิ์กลาง
เจ้าพนักงานสถานที่

นายไตรภพ แซ่เอ้า
เจ้าพนักงานสถานที่

นายชัชวาลย์ วีระพันธ์
นักการภารโรง