สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนงค์นาถ วรชินา
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอัญชลี กลั้งกลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพรรณิภา ลั่นอารัญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุวิมล เมืองชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายอัครฤทธิ์ อุทุมทอง
ครู คศ.2