สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางอรุณี วงศ์หล่มแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสายรุ้ง บุญศรีทุม
ครูผู้ช่วย

นางสาวประภัสสร เพ็งคง
ครู คศ.1

นางสาวนงค์นาถ วรชินา
ครูผู้ช่วย

นายอัครฤทธิ์ อุทุมทอง
ครู คศ.2

นางสาวปิยะชนก เชิงฉลาด
ครู คศ.2

นางนงลักษณ์ บุญรมย์
ครูผู้ช่วย

นางศุภกานต์ จันทร์สิงห์
ครูผู้ช่วย