สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางอรุณี วงศ์หล่มแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวปิยะชนก เชิงฉลาด
ครู คศ.2

นางสาวนงค์นาถ วรชินา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวสุณิสา สงคราม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4