สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางอรุณี วงศ์หล่มแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางศุภกานต์ จันทร์สิงห์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนงค์นาถ วรชินา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวสุณิสา สงคราม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายอัครฤทธิ์ อุทุมทอง
ครู คศ.2

นางสาวปิยะชนก เชิงฉลาด
ครู คศ.2

นางนงลักษณ์ บุญรมย์
ครูผู้ช่วย