สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางอรุณี วงศ์หล่มแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางศุภกานต์ จันทร์สิงห์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนงค์นาถ วรชินา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวสุณิสา สงคราม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4