สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนงค์นาถ วรชินา
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวอัญชลี กลั้งกลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเญจมาศ กองพร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุวิมล เมืองชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายอัครฤทธิ์ อุทุมทอง
ครู คศ.2

นางสาวปิยะชนก เชิงฉลาด
ครู คศ.2