สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนงค์นาถ วรชินา
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวอัญชลี กลั้งกลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอริสสา นานอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุวิมล เมืองชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายอัครฤทธิ์ อุทุมทอง
ครู คศ.2

นางสาวปิยะชนก เชิงฉลาด
ครู คศ.2

นางสาวเญจมาศ กองพร
ครูผู้ช่วย