สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายอัครฤทธิ์ อุทุมทอง
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอริสสา นานอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุธัญญา สุวรรณโณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางนงลักษณ์ บุญรมย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวสุมนรุจี หงษ์ศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4