สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุรีรัตน์ ปติมานนท์
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวจุฑามาศ บัวงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพิชชาภา ศรีเลิศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุณิสา สงคราม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายมนตรี สารทไทย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายปฐวี จำปา
ครูผู้ช่วย