สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุรีรัตน์ ปติมานนท์
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวจุฑามาศ บัวงาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชชาภา ศรีเลิศ
ครู คศ.2

นางสาวสุณิสา สงคราม
ครู คศ.1

นายมนตรี สารทไทย
ครู คศ.2

นายปฐวี จำปา
ครูผู้ช่วย