สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวปานทิพย์ สุริยะรัตนพรหม
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายกิตติพงศ์ ศรีแจ่มใส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุภาพร สุขประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุมนรุจี หงษ์ศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางนงลักษณ์ บุญรมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัตรา ขาวด่านเหนือ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรพิมล ทองสุข
ครูผู้ช่วย