สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุรีรัตน์ ปติมานนท์
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวเกื้อกูล รูปสูง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายปฐวี จำปา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวสุมนรุจี หงษ์ศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวจุฑามาศ บัวงาม
ครู คศ.1