สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวนลินธรณ์ ทวีวิบูลย์พร
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสุมนรุจี หงษ์ศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเกื้อกูล รูปสูง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกัลยา ซอมรัมย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวอุษมา ชนะโชติ
ครู คศ.3

นายภูษิต คงเมือง
ครูผู้ช่วย