สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวกษิรา โคตรโสภา
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวเกื้อกูล รูปสูง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายปฐวี จำปา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายมนตรี สารทไทย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวสุรีรัตน์ ปติมานนท์
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสุวิมล เมืองชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2