สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวนัยรัตน์ สงคราม
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวเกื้อกูล รูปสูง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายเสริมสุข ทิพยมาตย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายมนตรี สารทไทย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวสุรีรัตน์ ปติมานนท์
ครู คศ.2

นายณัฐณรงค์ บุญณรงค์
ครู คศ.1