สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวนลินธรณ์ ทวีวิบูลย์พร
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวปิยะชนก เชิงฉลาด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวศินีนาฏ สุขสำราญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายมนตรี สารทไทย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4