สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกรกมล เพชรพล
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวชลธิชา มั่งสมบูรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอภิชญา โคตรโสภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสุดารัตน์ นาควิเชตร์
ครู คศ.3

นางสาวนภาพร สีสมยา
ครูผู้ช่วย