สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกษิรา โคตรโสภา
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายกิตติพงศ์ ศรีแจ่มใส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกรกมล เพชรพล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวพัตรา ขาวด่านเหนือ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวสุธัญญา สุวรรณโณ
ครู คศ.1

นางจุฑามาศ นามสุวรรณ์
ครู คศ.1