สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอุษมา ชนะโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกษิรา โคตรโสภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนภาพร สีสมยา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายนันทวัฒน์ รัศมี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวกรกมล เพชรพล
ครู คศ.1

นางสาวสุธัญญา สุวรรณโณ
ครูผู้ช่วย