สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกษิรา โคตรโสภา
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุภาพร สุขประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกรกมล เพชรพล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวพัตรา ขาวด่านเหนือ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายณัฐณรงค์ บุญณรงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิธร ปัชชามูล
ครูผู้ช่วย