สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกรกมล เพชรพล
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวจันทร์จิรา พลเทียร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววีญานุช อ่อนคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพัชรียา กาฬพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวกษิรา โคตรโสภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายจักรกฤษ เทบำรุง
ครูผู้ช่วย