สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกษิรา โคตรโสภา
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอริสสา นานอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกรกมล เพชรพล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายนันทวัฒน์ รัศมี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4