สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกรกมล เพชรพล
ครู คศ.2

นางจุฑามาศ นามสุวรรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสมพิศ ยุดรัมย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายนันทวัฒน์ รัศมี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายภูษิต คงเมือง
ครู คศ.1

นางสาวพัตรา ขาวด่านเหนือ
ครูผู้ช่วย