สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวฐานิตา สุขกัน
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางกิ่งแก้ว โพธิ์กะต้น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางคณิตา มณฑาทิพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายนันทวัฒน์ รัศมี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวเมทินี ซำซูดิน
ครู คศ.3

นางสาวสุธัญญา สุวรรณโณ
ครูผู้ช่วย