สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวศินีนาฏ สุขสำราญ
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายปฐวี จำปา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศิริพรรณ ทรัพย์จันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวศศิธร ปัชชามูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวณัชฐานันท์ คล่องพาณิชกิจ
ครู คศ.2

นางสาวสุธัญญา สุวรรณโณ
ครู คศ.1