สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวฐานิตา สุขกัน
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวชลธิชา มั่งสมบูรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวสายรุ้ง บุญศรีทุม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสุดารัตน์ นาควิเชตร์
ครู คศ.3

นางสาวเมทินี ซำซูดิน
ครู คศ.3