สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอุษมา ชนะโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสายรุ้ง บุญศรีทุม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพรรณิภา ลั่นอารัญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวศินีนาฏ สุขสำราญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวชลธิชา มั่งสมบูรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวเมทินี ซำซูดิน
ครู คศ.3