สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปานทิพย์ สุริยะรัตนพรหม
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวศิริวรรณ เนาวโรจน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศินีนาฏ สุขสำราญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางภิรมย์ แก้วมณีชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวณัชฐานันท์ คล่องพาณิชกิจ
ครู คศ.1