สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางอรุณี วงศ์หล่มแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนภาพร เลิกนอก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางณัฏฐนันท์ มณฑาทิพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวนฤชา เนาวโรจน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวเมทินี ซำซูดิน
ครู คศ.3

นางสาวอุษมา ชนะโชติ
ครู คศ.3