สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางอรุณี วงศ์หล่มแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเญจมาศ กองพร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางณัฏฐนันท์ มณฑาทิพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวนฤชา เนาวโรจน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวปิยะชนก เชิงฉลาด
ครู คศ.2

นางสาวสุธัญญา สุวรรณโณ
ครู คศ.1