สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปานทิพย์ สุริยะรัตนพรหม
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวศิริวรรณ เนาวโรจน์
ครู คศ.1

นางสาวศินีนาฏ สุขสำราญ
ครูผู้ช่วย

นางภิรมย์ แก้วมณีชัย
ครู คศ.3

นางสาวณัชฐานันท์ คล่องพาณิชกิจ
ครู คศ.1