สายชั้นอนุบาล 2

นางสาวฐิติกาญจน์ ดวงตรา
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2

นางชนัญช์ภัค อักษร
ครู คศ.2

นางรัชนีภรณ์ ประกอบธรรม
ครู คศ.2