สายชั้นอนุบาล 2

นางสาวฐิติกาญจน์ ดวงตรา
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2

นางรัชนีภรณ์ ประกอบธรรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนภาพร สีสมยา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3