สายชั้นอนุบาล 2

นางรัชกร ประกอบธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวฐิติกาญจน์ ดวงตรา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวนภาพร สีสมยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3