สายชั้นอนุบาล 1

นางสาวปานทิพย์ กวานห้อง
ครู คศ.2

นางสาวธัญญาลักษณ์ ทองแหง
ครูผู้ช่วย