คณะผู้บริหาร

นางสาวกษิรา โกมลเดชาชัย
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวณิมลรัตน์ บุญรัตนวิจิตร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา