เจ้าพนักงานสถานที่

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายไตรภพ แซ่เอ้า
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสถานที่
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล