ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การนพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรร้สโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 102) 11 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า เรื่อง การเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 430) 19 พ.ค. 64
ตารางสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 490) 19 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 152) 08 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 159) 08 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 127) 08 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 111) 08 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 120) 08 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 123) 08 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 128) 08 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 90) 08 พ.ค. 64
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) (อ่าน 86) 07 พ.ค. 64
การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) (อ่าน 104) 21 เม.ย. 64
ผล O-NET (อ่าน 106) 21 เม.ย. 64
การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา (อ่าน 127) 03 เม.ย. 64
การับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 225) 16 ก.พ. 64