ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอู๋ ภู่กาญจน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 พ.ย. 2475 – 19 มิ.ย. 2476
ชื่อ-นามสกุล : นายกำจัด ชัยมีแสง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ก.ค. 2476 – 4 ก.พ. 2477
ชื่อ-นามสกุล : นางทอง จันทร์จิระ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ก.พ. 2477 – 29 ก.พ. 2479
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรวม วัฒนวิทย์การ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ม.ค. 2479 – 15 เม.ย. 2486
ชื่อ-นามสกุล : นายชุบ อาจพงส์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 มิ.ย. 2486 – 8 ก.ค. 2487
ชื่อ-นามสกุล : นายทวน อิ่มเล็ก
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ก.ค. 2487 – 1 ต.ค. 2488
ชื่อ-นามสกุล : นายทวน ด้วงแสง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 พ.ย. 2488 – 30 ก.ย. 2506
ชื่อ-นามสกุล : นางอำนวย สุนทราสา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2506 – 30 เม.ย. 2519
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พ.ค. 2519 - 30 ก.ย. 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ ปัญญาศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ระดับ ๘
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2526- 9 ต.ค.2532
ชื่อ-นามสกุล : นางพรพรรณ จันทร์อยู่เย็น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ระดับ ๗
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ต.ค. 2532 – 9 พ.ย. 2533
ชื่อ-นามสกุล : นางชฎา โกมลวิภาต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการระดับ 8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พ.ย. 2533 – 30 ก.ย. 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายประพจน์ ทองบุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ระดับ ๘
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2541 – 30 ก.ย. 2542
ชื่อ-นามสกุล : นางหทัยรัตน์ เขียวเอี่ยม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ต.ค.2558 – 30 ก.ย.2549