ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0 - NET)

วันเสาร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสุภาภรณ์ ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวและคณะผู้บริหาร สำนักงานเขตลาดพร้าวทุกท่าน ได้ให้เกียรติ
มาตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ประจำบีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ทางโรงเรียนคำนึงถึงมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) โดยมีการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2564,14:43   อ่าน 51 ครั้ง