ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาภาษาไทย
คำที่มาจากภาษาจีน ออกอากาศ 4 มิ.ย.63 171315
คำที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต ออกอากาศ 1 มิ.ย.63 171310
คำที่มาจากภาษาอังกฤษ ออกอากาศ 4 มิ.ย.63 171312
คำที่มาจากภาษาเขมร ออกอากาศ 2 มิ.ย.63 171311
วิชาคณิตศาสตร์
ตัวประกอบเฉพาะ ออกอากาศ 4 มิ.ย.63 171313
จำนวนเฉพาะ ออกอากาศ 2 มิ.ย.63 171315
ตัวประกอบของจำนวนนับ ออกอากาศ 1 มิ.ย.63 171314
วิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษในห้องเรียน ออกอากาศ 4 มิ.ย.63 171309
การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ ออกอากาศ 4 มิ.ย.63 171311
Greetings ออกอากาศ 1 มิ.ย.63 171316
วิชาวิทยาศาสตร์
สารอาหารประเภทโปรตีน ออกอากาศ 2 มิ.ย.63 171318
วิชาสังคม
กฎหมายยาเสพติด ออกอากาศ 4 มิ.ย.63 171312
กฎหมายทะเบียนราษฎร ออกอากาศ 1 มิ.ย.63 171312
วิชาสุขศึกษา
ระบบสืบพันธุ์ ออกอากาศ 2 มิ.ย.63 171315
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 171321
รายงานการประเมินตนเอง ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.27 MB 171313