ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาภาษาไทย
คำที่มาจากภาษาจีน ออกอากาศ 4 มิ.ย.63 47
คำที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต ออกอากาศ 1 มิ.ย.63 44
คำที่มาจากภาษาอังกฤษ ออกอากาศ 4 มิ.ย.63 44
คำที่มาจากภาษาเขมร ออกอากาศ 2 มิ.ย.63 45
วิชาคณิตศาสตร์
ตัวประกอบเฉพาะ ออกอากาศ 4 มิ.ย.63 45
จำนวนเฉพาะ ออกอากาศ 2 มิ.ย.63 48
ตัวประกอบของจำนวนนับ ออกอากาศ 1 มิ.ย.63 48
วิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษในห้องเรียน ออกอากาศ 4 มิ.ย.63 43
การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ ออกอากาศ 4 มิ.ย.63 44
Greetings ออกอากาศ 1 มิ.ย.63 49
วิชาวิทยาศาสตร์
สารอาหารประเภทโปรตีน ออกอากาศ 2 มิ.ย.63 50
วิชาสังคม
กฎหมายยาเสพติด ออกอากาศ 4 มิ.ย.63 45
กฎหมายทะเบียนราษฎร ออกอากาศ 1 มิ.ย.63 46
วิชาสุขศึกษา
ระบบสืบพันธุ์ ออกอากาศ 2 มิ.ย.63 47
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 45
รายงานการประเมินตนเอง ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.27 MB 46