ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาภาษาไทย
คำที่มาจากภาษาจีน ออกอากาศ 4 มิ.ย.63 246914
คำที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต ออกอากาศ 1 มิ.ย.63 246907
คำที่มาจากภาษาอังกฤษ ออกอากาศ 4 มิ.ย.63 246909
คำที่มาจากภาษาเขมร ออกอากาศ 2 มิ.ย.63 246908
วิชาคณิตศาสตร์
ตัวประกอบเฉพาะ ออกอากาศ 4 มิ.ย.63 246911
จำนวนเฉพาะ ออกอากาศ 2 มิ.ย.63 246914
ตัวประกอบของจำนวนนับ ออกอากาศ 1 มิ.ย.63 246912
วิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษในห้องเรียน ออกอากาศ 4 มิ.ย.63 246908
การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ ออกอากาศ 4 มิ.ย.63 246909
Greetings ออกอากาศ 1 มิ.ย.63 246916
วิชาวิทยาศาสตร์
สารอาหารประเภทโปรตีน ออกอากาศ 2 มิ.ย.63 246917
วิชาสังคม
กฎหมายยาเสพติด ออกอากาศ 4 มิ.ย.63 246910
กฎหมายทะเบียนราษฎร ออกอากาศ 1 มิ.ย.63 246909
วิชาสุขศึกษา
ระบบสืบพันธุ์ ออกอากาศ 2 มิ.ย.63 246921
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 246932
รายงานการประเมินตนเอง ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.27 MB 246912