หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรปกติ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หลักสูตรโรงเรียนสองภาษา (ภาษาไทย-ภาษาจีน) ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6