สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

หมายถึง การร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาการจัดการศึกษา