พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจของโรงเรียน


1.   พัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกเอื้อต่อการเรียนรู้

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาและมีวิถีชีวิตสอดคล้องตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาผู้บริหารและครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ


                             เป้าหมายของโรงเรียน


1.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

2.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.  นักเรียนมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการและมีทักษะในการดำรงชีวิต ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4.  ครู  ผู้บริหารและชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหาร  การจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ