วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกเสลา


ปรัชญาของโรงเรียน

การศึกษา  คือ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

"ภายในปี 2562 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้

นักเรียนเป็นเด็กดี  มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้  

ครู  ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาองค์กร 

ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง"