ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ก.ย. 59 ขอเชิญร่วมงานเนื่องในงานเกียณอายุราชการ
15 ก.พ. 60 การประเมินคุณภาพมาตรฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART School ประจำปี 2559
13 มี.ค. 60 ถึง 14 มี.ค. 60 การสอบวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
01 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
29 พ.ย. 60 ถึง 01 ธ.ค. 60 การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
10 ก.พ. 61 วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 86 ปี