ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2562
13 มี.ค. 61 ถึง 13 ก.พ. 61 การสอบข้อสอบกลางภาษาจีน (ห้องเรียนหลักสูตรไทย-จีน) ปีการศึกษา 2560
05 มี.ค. 61 ถึง 06 มี.ค. 61 การสอบวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
26 ก.พ. 61 ถึง 27 ก.พ. 61 สอบวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
26 ก.พ. 61 ถึง 27 ก.พ. 61 การทดสอบเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นอนุบาล 1-2
23 ก.พ. 61 การสอบวัดผลและประเมินผล (ห้องเรียนหลักสูตรไทย-จีน)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
29 พ.ย. 60 ถึง 01 ธ.ค. 60 การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
01 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
13 มี.ค. 60 ถึง 14 มี.ค. 60 การสอบวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
15 ก.พ. 60 การประเมินคุณภาพมาตรฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART School ประจำปี 2559
29 ก.ย. 59 ขอเชิญร่วมงานเนื่องในงานเกียณอายุราชการ